ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก/กองทุน

ใบสมัคร สมาชิกสหกรณ์

และกองทุน 1 [สมาชิกต้องสมัครกองทุน 1 พร้อม ชำระเงินตามตารางการชำระเงินประจำปี]

ดาวน์โหลด

ใบสมัคร กองทุนบิดา-มารดา

ดาวน์โหลด

หมวดที่ 5 สมาชิก

ข้อ  29.  สมาชิก  สมาชิกสหกรณ์นี้คือ

(1)   ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

(2)  ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก  และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

ข้อ  30.  คุณสมบัติของสมาชิก  สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1)  เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ

(3) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดหนองคาย หรือเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์นี้

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(5)  มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น  ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

ข้อ  31.  การเข้าเป็นสมาชิก  

ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งประสงค์จะขอเข้าเป็นสมาชิกตาม ข้อ 35)  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ  6  คนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 6 ก็ไม่ต้องมีผู้รับรองเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา  ปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ  30  ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้แล้วเสนอเรื่องการรับสมาชิกใหม่ให้ที่ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อวินิจฉัยชี้ขาด  มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกในกรณีดังว่านี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

ข้อ  32.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  

ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่ สหกรณ์คนละ  50  บาท  ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

ข้อ  33.  สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก

ผู้เข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ นั้น  สมาชิกมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของสหกรณ์ทุกประการเห็นควรเพิ่มเติมข้อความในวรรคสองดังนี้

สิทธิของสมาชิกดังนี้

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกมีดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติและคำสั่งสหกรณ์

(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ข้อ  34.  สมาชิกย้ายสังกัด  

สมาชิกที่ย้าย  หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น  และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์ นั้น มีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว

ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้เข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้  และเงินฝาก (ถ้ามี)  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ  35.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อื่น  

สมาชิกสหกรณ์อื่นซึ่งย้าย  หรือโอนมารับราชการในสังกัด  ตามข้อ 30 (3) หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ  31  และจะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ  33 ตั้งแต่วันที่ได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับได้ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ  สหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้แล้วการรับโอนเงินค่าหุ้น  และ  การปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สิน  ที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น  ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

ข้อ  36.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ  สัญชาติ  และที่อยู่  

สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องชื่อ สัญชาติ  และที่อยู่  ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง การโอนสมาชิระหว่างสหกรณ์

การรับโอน

1.กรณีสหกรณ์ได้รับเรื่องราวการขอโอนสมาชิกจากสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันให้สหกรณ์เสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน และพิจารณาแล้วปรากฏว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้สหกรณ์ติดต่อทำความตกลงกับสหกรณ์เดิม เพื่อรับโอนเงินค่าหุ้น และชำระหนี้เงินกู้ หรือผ่อนชำระหนี้เงินกู้แทนตามเงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร รวมทั้งเรียกให้มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพร้อมชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกด้วย

2. เมื่อสหกรณ์ได้รับเงินค่าหุ้นจากสหกรณ์เดิมแล้ว ให้ออกใบรับเงินให้แก่สมาชิกถือไว้เป็นหลักฐานถ้าผู้สมัครมีหนี้สินอยู่กับสหกรณ์เดิมและสหกรณ์จะต้องชำระหนี้แทนต้องเรียกให้ผู้สมัครมาทำหนังสือกู้  และจัดทำหลักประกันเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ตามระเบียบเงินกู้ของสหกรณ์กรณีจำนวนเงินกู้ซึ่งผู้สมัครมีอยู่ในสหกรณ์เดิมแตกต่างกับสหกรณ์นี้ ให้อนุโลมทำหนังสือกู้ในวงเงินจำนวนสูงสุดของเงินกู้ในประเภทนั้น ๆ แต่จำนวนเงินกู้ของผู้สมัครต้องไม่เมื่อผู้สมัครได้ปฏิบัติตามที่กำหนดดังกล่าว เป็นลำดับ โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าสมาชิกผู้นั้นได้สิทธิในฐานะเป็นสมาชิกสหกรณ์

4.สมาชิกที่โอนเข้ามาย่อมได้รับสิทธิใด ๆ ที่สมาชิกสหกรณ์ทั้งมวลพึงมี ทั้งให้ได้สิทธินับเวลาการเป็นสมาชิกในสหกรณ์เดิมรวมเข้าด้วย

5.สิทธิในการอันเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกที่โอนเข้า หรือโอนออกให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องของสหกรณ์ทุกประการ

6. ให้ประธานกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

การโอนออก

1.  สมาชิกผู้มีความประสงค์จะโอนสมาชิกภาพระหว่างสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันก็สามารถกระทำได้โดยเสนอเรื่องราวต่อคณะกรรมการดำเนินการ เรื่องราวที่เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการนั้นต้องแจ้งหน่วยงานที่จะย้ายหรือโอนไปรับตำแหน่งใหม่หรือหน่วยงานเดิม กรณีที่โอนสมาชิกภาพภายในจังหวัดเดียวกันการรับสมาชิกภาพที่โอนจากสหกรณ์อื่น สามารถกระทำได้กับสหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน

2.  ให้สหกรณ์ระงับการเรียกเก็บเงินสะสมรายเดือนหรือเงินค่าหุ้น หรือเงินงวดชำระหนี้ (ถ้ามี) ซึ่งสมาชิกจะต้องส่งต่อสหกรณ์ไว้ชั่วคราวจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมาชิกนั้นขอสมัคร

เข้าเป็นสมาชิกใหม่ แต่ต้องไม่เกิน หนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับจากวันที่ทางราชการได้สั่งโอนอัตราเงินเดือนไปจากจังหวัดหรือสังกัดเดิม ถ้าสหกรณ์ไม่ได้รับการติดต่อจากสหกรณ์ใหม่ภายในกำหนดเวลาตามความในวรรคก่อนให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาสภาพการเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด พ.ศ.2542 ว่าด้วยคุณสมบัติวิธีการรับสมาชิกและการขาดสมาชิกภาพ และให้เรียกคืนเงินกู้ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2543 โดยมิชักช้าในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจวินิจฉัยขยายระยะเวลาระงับการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกตามความในวรรคแรกได้ตามที่เห็นสมควร

3.  เมื่อสหกรณ์ได้รับติดต่อจากสหกรณ์ใหม่เพื่อขอรับโอนสภาพการเป็นสมาชิก ขอรับเงินค่าหุ้นขอชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกนั้น และหรือขอผ่อนผันการชำระหนี้เงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจที่จะตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

4.  นับจากวันที่สหกรณ์ได้โอนเงินค่าหุ้น ได้รับชำระหนี้ หรือ ได้ตกลงเงื่อนไขในการชำระหนี้เป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ใหม่แล้ว ให้ถือว่าสมาชิกนั้นพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกในสหกรณ์

แบบฟอร์มสหกรณ์

แบบฟอร์มไม่ประสงค์หยุดถือหุ้น (New!)

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มกู้เงินฉุกเฉินเพื่อสวัสดิการ

[*ต้องพิมพ์หน้าหลังเท่านั้น*]

ปิดแล้ว

คำขอ : สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ (ปันผล – เฉลี่ยคืน)

[(กระดาษขาว พิมพ์หน้าหลัง) ***ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดหากเขียนผิดให้ขีดคร่อมแล้วเซ็นกำกับ เริ่ม 25 ก.ย 2566 - 30 ต.ค. 2566]

ดาวน์โหลด

หนังสือปรับโครงสร้างหนี้ต่อท้ายสัญญากู้เงิน

[*กรุณาพิมพ์หน้าหลัง*]

ดาวน์โหลด

หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM

[*กรุณาพิมพ์หน้าหลัง*]

ดาวน์โหลด

ขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากรายเดือน

ดาวน์โหลด

คำขอกู้ฉุกเฉิน ATM

[*กรุณาพิมพ์หน้าหลัง* (พิมพ์หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินได้ใช้ทั้งผู้ค้ำและผู้กู้ตามจำนวน)***ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดหากเขียนผิดให้ขีดคร่อมแล้วเซ็นกำกับ]

ดาวน์โหลด

คำขอกู้ฉุกเฉิน

[*กรุณาพิมพ์หน้าหลัง* (พิมพ์หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินได้ใช้ทั้งผู้ค้ำและผู้กู้ตามจำนวน)***ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดหากเขียนผิดให้ขีดคร่อมแล้วเซ็นกำกับ]

ดาวน์โหลด

หนังสือยินยอม

[ให้ส่วนราชการหักเงินได้ชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด]

ดาวน์โหลด

คำขอกู้พิเศษเพื่อการศึกษา

[(หนังสือค้ำประกันใช้ตามจำนวนผู้ค้ำประกันและหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินได้ใช้ทั้งผู้ค้ำและผู้กู้ตามจำนวน)***ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดหากเขียนผิดให้ขีดคร่อมแล้วเซ็นกำกับ]

ดาวน์โหลด

ใบรับเงินกู้

ดาวน์โหลด

คำขอเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ

[(พิมพ์หน้า1-5,พิมพ์หน้า6-8)*พิมพ์หน้าหลัง(หนังสือค้ำประกันใช้ตามจำนวนผู้ค้ำประกันและหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินได้ใช้ทั้งผู้ค้ำและผู้กู้ตามจำนวน)***ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดหากเขียนผิดให้ขีดคร่อมแล้วเซ็นกำกับ]

ดาวน์โหลด

คำขอกู้สามัญพิเศษเพื่อประกอบอาชีพเสริม

[**สำหรับสมาชิกที่ผ่านการเข้าร่วมอบรมโครงการประกอบอาชีพเท่านั้น** พิมพ์หน้าหลัง(หนังสือค้ำประกันใช้ตามจำนวนผู้ค้ำประกันและหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินได้ใช้ทั้งผู้ค้ำและผู้กู้ตามจำนวน)***ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดหากเขียนผิดให้ขีดคร่อมแล้วเซ็นกำกับ]

ดาวน์โหลด

คำขอกู้เงินสามัญ

[*หน้า 1-2 ปกหน้า, 3-4 ปกหลัง พิมพ์เอกสารหน้าหลัง (หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินได้ใช้ทั้งผู้กู้และผู้ค้ำตามจำนวนคนค้ำประกัน) ***ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดหากเขียนผิดให้ขีดคร่อมแล้วเซ็นกำกับ]

ดาวน์โหลด

คำขอเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ใหม่

[(พิมพ์หน้า1-5,พิมพ์หน้า6-8)*พิมพ์หน้าหลัง (หนังสือค้ำประกันใช้ตามจำนวนผู้ค้ำประกันและหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินได้ใช้ทั้งผู้ค้ำและผู้กู้ตามจำนวน) ***ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิดหากเขียนผิดให้ขีดคร่อมแล้ว]

ดาวน์โหลด

แบบบันทึกรายละเอียดประกอบการพิจารณาเงินกู้สามัญ

[ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อในแบบบันทึกรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามสัญญาค้ำประกัน]

ดาวน์โหลด

บันทึกขอเปลี่ยนแปลงหุ้น

ดาวน์โหลด

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหาก ท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า